IS UW DAKKAPEL VERGUNNING VRIJ??

Dakkapellen
Wanneer vergunningvrij, wanneer omgevingsvergunning nodig?

Een dakkapel geeft uw zolder licht en ruimte en schept daarmee
mogelijkheden voor een extra kamer. Het plaatsen van zo’n
dakkapel kan echter niet zomaar. Om de veiligheid van uzelf en
van omwonenden te waarborgen en omdat rekening gehouden
moet worden met inpassing in de omgeving, worden hieraan
wel enkele voorwaarden gesteld. In sommige gevallen is daar
een omgevingsvergunning voor nodig, in andere gevallen niet.
In deze brochure leest u meer over de voorwaarden voor
vergunningvrij en vergunningplichtig plaatsen van dakkapellen.

De voor- en achterkantbenadering

Belangrijk is waar u de dakkapel wilt plaatsen. In de regel geldt dat
alles wat grenst aan openbaar toegankelijk gebied (de weg,
openbaar groen of water), zoals de voorkant en bij hoekwoningen
de zijkant van de woning, een grotere invloed heeft op de directe
omgeving dan bouwwerken die aan de achterkant worden
gebouwd. Daarom mag een dakkapel aan de voorkant en zijkant van
de woning meestal niet zonder omgevingsvergunning worden
gebouwd.

Geen omgevingsvergunning voor het bouwen nodig

Voor het vergunningvrij mogen plaatsen van een dakkapel
gelden de volgende voorwaarden:

1. de dakkapel wordt op het achterdakvlak of op een zijdakvlak
gebouwd; dit zijdakvlak mag echter niet naar openbaar toegankelijk
gebied (de weg, groen) gekeerd zijn;
2. de dakkapel heeft een plat dak;
3. de dakkapel is, gemeten vanaf de voet van de dakkapel, niet hoger
dan 1,75 meter;
4. de onderkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter, maar
minder dan 1 meter boven de dakvoet1;
5. de bovenkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter onder de
daknok2;
6. de zijkanten liggen meer dan 0,5 meter van de zijkanten van het
dakvlak3;
7. de dakkapel mag niet gebouwd worden op een tijdelijke woning
of woongebouw, zoals een woonkeet, of op een woonwagen; de
dakkapel mag ook niet op een vakantiehuisje of een andere
woning of woongebouw, dat niet permanent mag worden
bewoond, vergunningvrij worden geplaatst.

WF04.zp.v

klik op de afbeelding voor een vergroting!!!

Alleen als voldaan wordt aan alle genoemde voorwaarden mag u de
dakkapel zonder vergunning plaatsen. Deze voorwaarden gelden
ook als u zonder omgevingsvergunning iets wilt veranderen aan een
bestaande dakkapel. Vergunningvrij bouwen is niet toegestaan op,
aan of bij een bouwwerk dat illegaal gebouwd is of gebruikt wordt.

Een dakkapel aan de voorzijde

In een aantal gevallen mag een dakkapel ook aan de voorkant of op
een dak dat naar het openbaar gebied gekeerd is zonder vergunning
worden geplaatst. De dakkapel moet dan in ieder geval voldoen aan
de voorwaarden 2 tot en met 6. Daarnaast moet het bestemmingsplan
een dakkapel aan de voorkant toestaan en mogen er geen
welstandseisen gelden. Uw gemeente kan u informeren of dat bij u
het geval is.

Ga zelf na of u zonder
omgevingsvergunning mag bouwen

Wilt u een dakkapel plaatsen? Doorloop de stappen uit het schema
om na te gaan of u wel of geen omgevingsvergunning nodig heeft.
Uw gemeente kan u informeren over de welstandseisen die voor uw
locatie gelden.

vereg

 

klik op de afbeelding voor een vergroting!!!

Bestemmingsplan

Voldoet u niet aan alle voorwaarden voor vergunningvrij bouwen,
dan krijgt u te maken met het bestemmingsplan. In dat geval geldt
dat u in principe een omgevingsvergunning moet aanvragen. Een
uitzondering hierop kan echter gelden indien u een bouwwerk gaat
bouwen in het achtertuingebied dat niet hoger is dan 5 meter en
voldoet aan de planologische regels uit onder meer het bestemmingsplan.
De gemeente kan u hierover meer informatie geven.

Welstand

In de welstandsnota legt de gemeente vast waaraan het uiterlijk van
gebouwen en andere bouwwerken moet voldoen. Vergunningvrije
bouwwerken hoeven niet te voldoen aan redelijke eisen van
welstand. Wel geldt de zogenoemde ‘excessenregeling’ die het een
gemeente mogelijk maakt op te treden indien het uiterlijk van
bouwsels ‘in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van
welstand’.

Als u een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig heeft, legt
de gemeente uw bouwplan voor aan de welstandscommissie of
stadsbouwmeester. Deze adviseert aan de hand van de welstandsnota
over de vorm en het materiaal- en kleurgebruik en of het
bouwwerk binnen de directe omgeving past. Om vooraf zoveel
mogelijk duidelijkheid te geven over deze beoordeling, moet de
gemeente in een welstandsnota zo concreet mogelijke welstandseisen
aangeven.
Iedere gemeente moet een welstandsnota vastgesteld hebben,
anders kunnen geen welstandseisen worden gesteld.

Bouwbesluit: hoe te bouwen

Waar u bij het bouwen of verbouwen aan moet voldoen, staat in het
Bouwbesluit. Daarin staan de minimumeisen op technisch gebied
die voor heel Nederland gelden. Ze staan garant voor uw veiligheid
en gezondheid en houden rekening met het milieu en het gebruikscomfort.
Of u nu volgens een omgevingsvergunning of vergunningvrij
bouwt: uw bouwwerk moet altijd voldoen aan het Bouwbesluit.
Daarvoor draagt u zélf de verantwoordelijkheid. Uw gemeente,
aannemer of bouwadviseur kan u hier meer over vertellen.

voor meer informatie:
Ga naar gemeente
of kijk op
www.omgevingsloket.nl